Untitled Document
 
 
 
 
 
 
   
회사명 길라씨엔아이(주)
책임사원 김 동 환(金 洞 煥)
본사 서울시 종로구 당주동 100번지 세종A 406호
공장 서울시 마포구 합정동 384-3 청호빌딩
연락처(본사) ☎ 02-735-3579(代) 팩스)02-722-7939
연락처(지점) ☎ 02-323-2480 (代)
E-MAIL kks0670@gillacni.com
   
 
길라 씨(C) 엔(&) 아이(I)
gilla Creation 창 조 & Invention 발명
gilla Customer 고객중심 & Innovation 혁신
gilla Culture 문화 &    
gilla Clean 도덕경영 &    
gilla Communication 고객과의 가치창출 &